Disclaimer

  1. Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website http://demoerloosebvba.be, uitgebaat door DE MOERLOOSE En Zn. BVBA, met maatschappelijke zetel te 9520 St.Lievens-Houtem, Hoogbavegemstraat 8 (hierna aangeduid met “wij”, “ons” of DE MOERLOOSE En ZN.). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op een der welke wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen we u om deze website niet verder te gebruiken.

  1. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties worden geleverd. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

  1. Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens onderaan deze disclaimer).

Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) dataverlies, winstderving, claims van derden, tijdverlies, emotionele schade, verlies van een kans, e.d. Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze website is beperkt tot € 500,00.

Niets in deze disclaimer sluit echter onze aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.

  1. Intellectuele eigendom

De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto’s, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven mogen slechts gereproduceerd worden of worden medegedeeld aan publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons.

  1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer steeds te veranderen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en zal de disclaimer in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd voor het laatst gewijzigd op 24/4/2018.

  1. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u ons Privacybeleid [hyperlink invullen] raadplegen.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en de regels van het internationaal privaatrecht, is van toepassing.

Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DE MOERLOOSE En ZN., of een andere bevoegde rechtbank naar keuze van DE MOERLOOSE En ZN., tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding.

  1. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen wenst of opmerkingen wilt opmaken, kunt u ons contacteren op het volgende adres:

DE MOERLOOSE En ZN.
Hoogbavegemstraat 8
9520 St.Lievens-Houtem
België

of via e-mail: info@demoerloosebvba.be